Regulamin

Regulamin korzystania z usług Poradni dietetycznej Perfect Diet
I. Pojęcia i postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w
zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez
Usługodawcę, którym jest Poradnia dietetyczna Perfect Diet Magdalena Iwaszkiewicz z
siedzibą w Warszawie, ul. Sokołowska 9 m 573, NIP: 6612198580.
2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia
usługę oferowaną przez Usługodawcę.
3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z
treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
4. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, on-line oraz
drogą teleinformatyczną.
5. Konsultacje dokonywane przez Poradnię dietetyczną Perfect Diet nie zastępują porady
lekarskiej i mają charakter informacyjny.
6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię dietetyczną Perfect
Diet nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na
złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad
dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez
Poradnię dietetyczną Perfect Diet zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia,
wyników badań, a także zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu
dietetyka. Pacjent zobowiązuje się, że nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie
żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.
7. Poradnia dietetyczna Perfect Diet nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne
udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania
niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem
zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.
8. Poradnia dietetyczna Perfect Diet może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub
konsultacji w przypadku gdy:
• zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego)
lub niepoczytalny;
• zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków
odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub
zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni
dietetycznej Perfect Diet;
• udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub
zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
• udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;

• udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników
Poradni dietetycznej Perfect Diet;
9. Poradnia dietetyczna Perfect Diet zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej
wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, które nabyło w związku ze
świadczeniem usług.
II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów
dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Gabinet
świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie
zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne, dla
par i grupowe.
2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową
lub telefoniczną.
3. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w Poradni Dietetycznej Perfect Diet
w Warszawie, w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, czy komunikatorów
internetowych. Przebieg konsultacji w Poradni dietetycznej Perfect Diet został opisany na
stronie www.perfectdiet.com.pl.
4. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu
żywieniowo-zdrowotnego.
5. Poradnia dietetyczna Perfect Diet nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu
Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
6. Usługi świadczone przez Poradnię dietetyczną Perfect Diet, w tym usługi on-line nie
stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi
leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w
szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
7. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie
www.perfectdiet.com.pl/cennik/.
8. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na
wizytach w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.
9. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie
przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną Poradni dietetycznej
Perfect Diet i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie,
odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody
Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało
odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania
udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny
pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu
dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Poradni dietetycznej Perfect Diet, a także nie
ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.
III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w
siedzibie Poradni dietetycznej Perfect Diet.
1. Usługodawca podczas pierwszej wizyty w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny
wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym
dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na
dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
2. Po pierwszej konsultacji, w przypadku wykupienia indywidualnego pakietu dietetycznego
w terminie do 7 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest przesyłać materiały drogą
elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Materiały przygotowywane przez Perfect
Diet Poradnia dietetyczna są wysyłane w formie mailowej w formie nieedytowalnej PDF
(Portable Document Format).
3. Konsultacje online wymagające potwierdzenia rezerwacji w formie przedpłaty na konto
Poradni dietetycznej Perfect diet związane są z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia
stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem (http://perfectdiet.com.pl/cennik/). Brak
uiszczenia opłaty w przeciągu 48 godzin od wstępnej rezerwacji terminu (2 dni robocze)
spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji usługi. W celu zmiany terminu wcześniej
umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2
dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej
w czasie krótszymi niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako
zrealizowana usługa.
4. Nieodwołanie wizyty 24-godziny przed jej zaplanowanym terminem związane jest z
koniecznością opłaty wartości wizyty na konto poradni w przeciągu 24 godzin.
5. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację, Poradnia dietetyczna Perfect Diet
zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu
umówionej wizyty.
IV. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie on-line
1. Zamawiający wybierający współpracę z Usługodawcą w opcji online mailowej wypełnia
ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowo-zdrowotny) w formie elektronicznej i zobowiązany
jest przysłać ją na wskazany adres mailowy. Pacjent jest zobowiązany opisać swój obecny
stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności
fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu
pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu Pacjent odsyła na adres e-mail Poradni dietetycznej
Perfect Diet (kontakt@perfectdiet.com.pl). Na tej podstawie Usługodawca opracuje
indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania.
2. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie online za pośrednictwem
komunikatorów internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne
umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

3. Usługa online poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania
pomiędzy pracownikiem Poradni dietetycznej Perfect Diet a Pacjentem. W przypadku gdy o
ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut Pacjent nie
skontaktuje się z Usługodawcą, a po stronie Poradni dietetycznej Perfect Diet zachodzi
gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty
uiszczonej przez Pacjenta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.
4. Po pierwszej konsultacji online, w przypadku wykupienia indywidualnego pakietu
dietetycznego w terminie do 7 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest przesyłać
materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Materiały przygotowywane
przez Perfect Diet Poradnia dietetyczna są wysyłane w formie mailowej w formie
nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).
5. Nowe diety zamawiane w trakcie opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest
przesłać w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
6. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. +48 602776790
lub mailowo pod adresem: kontakt@perfectdiet.com.pl.
7. Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia
stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem. Brak uiszczenia opłaty w przeciągu 48
godzin od wstępnej rezerwacji terminu (2 dni robocze) spowoduje automatyczne anulowanie
rezerwacji usługi.
8. Pierwsza konsultacja prowadzona przez Poradnię dietetyczną Perfect Diet w formie usługi
online telefonicznej lub przez komunikator Skype polega na zadaniu pytań przez dietetyka
wraz z prośbą o dokładny opis problemu i – jeśli to możliwe – przesłanie wyników
aktualnych badań Pacjenta. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi
usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna. Łączny czas konsultacji drogą
telefoniczną lub przez komunikator Skype nie może przekroczyć czasu wykupionej przez
Pacjenta usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom.
Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie
internetowej www.perfectdiet.com.pl, które mają za zadanie przygotować Pacjenta do wizyty
w ramach usług świadczonych przez Poradnię dietetyczną Perfect Diet.
V. Obowiązki Usługodawcy
1. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta pakietu (wg oferty i cennika poradni Perfect
Diet) i od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych obowiązków,
Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia pierwszej części indywidualnych jadłospisów (7
lub 14szt) w terminie do 7 dni roboczych oraz przekazania jej na wizycie w gabinecie lub w
formie online na wskazany przez Pacjenta adres mailowy. Kolejne części jadłospisów będą
przekazywane do 2 tygodni tą samą drogą.
2. Nowe diety zamawiane na wizytach kontrolnych lub zamawiane online w trakcie opieki
dietetycznej w Poradni dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 7
dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail
lub telefonicznie w okresie trwania wybranego pakietu opieki dietetycznej.

5. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety,
wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez
Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego
badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 2-3 tygodnie.
VI. Harmonogram wizyt odbywanych w ramach pakietów i zasady przekładania wizyt
1. Wielomiesięczne pakiety opieki dietetycznej w Poradni dietetycznej Perfect Diet są płatne
z góry. Uiszczona opłata za pakiet opieki dietetycznej nie podlega zwrotowi.
2.Pierwsza wizyta w przypadku wizyty stacjonarnej nie jest wliczana w cenę pakietu.
3. Pakiet dietetyczny na 4 tygodnie obejmuje indywidualny rozpisany jadłospis na 4 tygodnie
( wysyłany w 2 częściach po 7szt jadłospisów dobowych), 2 wizyty kontrolne w odstępach co
2-3 tygodnie i 2 analizy składu ciała)
4. Pakiet dietetyczny na 8 tygodni obejmuje indywidualny rozpisany jadłospis na 8 tygodni –
(łącznie 30 szt jadłospisów dobowych wysyłanych w 3 częściach), 3 wizyty kontrolne w
odstępach co 2-3 tygodnie i 3 analizy składu ciała)
5. Pakiet dietetyczny na 12 tygodni obejmuje indywidualny rozpisany jadłospis na 12 tygodni
– łącznie 45 szt jadłospisów dobowych wysyłanych w 4 częściach), 4 wizyty kontrolne w
odstępach co 2-3 tygodnie i 4 analizy składu ciała)
6. Pakiet dietetyczny na 2 tygodnie online obejmuje: przesłanie kwestionariusza
żywieniowego do wypełnienia, indywidualny rozpisany jadłospis na 2 tygodnie 7szt i 1
konsultację online.
7. Pakiet dietetyczny na 4 tygodnie online obejmuje: przesłanie kwestionariusza
żywieniowego do wypełnienia, indywidualny rozpisany jadłospis na 4 tygodnie (7szt + 7szt) i
2 konsultacje online.
8. Pakiet dietetyczny na 8 tygodni online obejmuje wysłanie kwestionariusza żywieniowego,
indywidualny rozpisany jadłospis na 8 tygodnie (7szt + 7szt + 7szt +9szt) i 4 konsultacje
online.
9. Pakiet dietetyczny na 12 tygodni online obejmuje wysłanie kwestionariusza żywieniowego,
indywidualny rozpisany jadłospis na 12 tygodnie (7szt + 7szt + 7szt +7szt + 7szt +10szt) i 6
konsultacji online.
10. Ważność pakietów wynosi:
 1 miesiąc – pakiet dietetyczny online 2 tygodnie,
 2 miesiące – pakiet dietetyczny 4 tygodnie, pakiet dietetyczny online 4 tygodnie,
 3 miesiące - pakiet dietetyczny 8 tygodni, pakiet dietetyczny online 8 tygodni,
 5 miesięcy - pakiet dietetyczny 12 tygodni, pakiet dietetyczny online 12 tygodni,
11. Przy wybraniu i opłaceniu danego pakietu wizyt Pacjent jest zobowiązany jest do
wykorzystania pakietu w czasie określonym w pkt.10.

Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu
poniesionych kosztów.
9. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka, mailowo
bądź telefonicznie. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent
zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym
wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszymi
niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.
VII. Zgoda Pacjenta na leczenie dietetyczne.
1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie
dietetyczne w Poradni dietetycznej Magdalena Iwaszkiewicz. Jednocześnie oświadcza, że
udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z
wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest
zobowiązany powiadomić Usługodawcę.
VIII. Ochrona prywatności
1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być
danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami),
wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je
udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
IX. Płatności
1. Informacja o cenach podane są w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej:
www.perfecydiet.com.pl. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących
się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
X. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są
przez przepisy polskiego prawa.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich
poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem ich w życie.
4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent
ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest
jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego
oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

• przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy
opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia
pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia
przez Pacjenta zamierzonych efektów,
• nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a
chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,
• będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
• wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,
• przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego
skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku
przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą
bioimpedancji elektrycznej,
• będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
• wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane
wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody
Usługodawcy.
Poradnia dietetyczna Perfect Diet
________________________________________
Warszawa, dnia ………………………………
……………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………
Kod pocztowy i miejscowość
……………………………………
Numer telefonu
……………………………………
E-mail
OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH
DOTYCZĄCYCH PACJENTA
Niniejszym oświadczam, że
1) wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu żywieniowo-lekarskiego,
przeprowadzonego przez dietetyka Magdalenę Iwaszkiewicz w Poradni dietetycznej Perfect
Diet są zgodne z prawdą oraz rzetelne, a także zgodne z moimi preferencjami żywieniowymi,
w związku z czym nie będę rościć sobie żadnych pretensji z tego tytułu;
2) nie doszło do zatajenia przez mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię
bądź mogę cierpieć, a także że poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach
stałych i doraźnych oraz suplementach.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie
Pacjenta, w celach związanych z korzystaniem z usług dietetyka Magdaleny Iwaszkiewicz w
Poradni dietetycznej Perfect Diet, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że zachowuję sobie prawo do uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych,
a także ich usunięcia, o ile są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane. Oświadczam także, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do moich
danych osobowych oraz do ich poprawiania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej
deklaracji są kompletne i prawdziwe.
…………………………………….
Podpis Pacjenta